Reklam

GELİN BİRLİKTE ÇÖZELİM

Antalya Kent Konseyi, son imar planları da yargı tarafından iptal edilen Kırcami’deki bu sorunun çözümü için yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu.

GELİN BİRLİKTE ÇÖZELİM

Antalya Kent Konseyi, son imar planları da yargı tarafından iptal edilen Kırcami’deki bu sorunun çözümü için yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu.

GELİN BİRLİKTE ÇÖZELİM
07 Aralık 2023 - 17:46

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Gurubu yapmış olduğu toplantıda Kırcami’de yıllardır yaşanmakta olan planlama sorunlarını ele aldı. Kamuoyuna yansıdığı gibi Şehir Plancıları Odasının 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kırcami Planlarına açtığı dava sonucunda Antalya 1. İdare Mahkemesi 26/10/2023 tarihinde usule aykırılık gerekçesi ile iptal kararı vermişti.
Bir önceki süreçte bu planlara bağlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılan Parselasyon Planı da birçok Kırcamili vatandaşın açtığı dava ile iptal edilmişti.
Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nca yapılan açıklamada, söz konusu bölgede planlama açısından oldukça zorlu bir sürecin yaşanmakta olduğuna dikkat çekilerek, “Mevcut nazım planın yapım tekniği açısından 1/1000 uygulama imar planını tasarım ölçeğindeki bağlayıcılığı bir başka deyişle nerdeyse nazım imar planlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekniği ile çizildiğinden dolayı ilçe belediyesinin parselasyon planındaki sorunları çözmek amaçlı uygulama imar planında yapabileceği revizyonları ya da plan değişikliklerini mümkün kılmamaktadır” denildi.
Şehir Plancıları Odasının dava içeriği olarak planın yapım tekniği, planlama ilke ve esasları açısından bir çok konuya değinmiş olmasına rağmen idari mahkemenin sadece askı süresinin usule aykırılığı
 
gerekçesi ile planların iptaline karar verdiğine de işaret edilen açıklamada, “Dava gerekçesinin içeriği incelendiğinde; yöre halkının talepleri doğrultusunda, Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grup toplantılarında yapılan değerlendirmelerle örtüştüğü açıkça görülmektedir” denildi.
Açıklamada davaya konu olan olumsuzluklar ise şöyle sıralandı:
“Planlarda kamusal alan olarak ayrılan teknik ve sosyal donatı alanlarının 1600 hektarlık alanda sadece mahalle ölçeğinde gerekli teknik ve sosyal donatı alanı niteliğinde olduğu, kentsel ölçekte önemli bir konuma sahip bu denli geniş bir alanın yerleşime açılması ile gelecek nüfus ve çevre bağlantıları ile kentsel nitelikteki teknik ve sosyal donatı alanı ihtiyacı doğuracağına ancak planlarda bu alanların yeterli olmadığına; çevre planlar ile uyum göstermediği, ulaşım kademelenmesinin çevre bağlantılarının yetersiz olduğu; bölgenin geçmişten gelen kimliğinin yanında alanın büyük oranda taşkın alanı olması ile mevcut su yollarının korunmasının taşkın riskine karşı önemli bir önlem olacağı ancak planlarda bu alanların korunmadığı; ilgili kurum görüşleri ve mevcut halihazır haritaların güncelliğini yitirdiği; ASAT’ın mevcut alt yapısının bir kısmı planla birlikte özel mülkiyette kalmakta olup ASAT hazırladığı 2022 tarihli raporda içme suyu deplase hat (yer değiştirme) maliyeti 45 milyon, kanalizasyon deplase hat maliyeti 93 milyon olmak üzere toplam maliyetin 138 milyon lira kamu zararı gibi hususlar belirtilmiştir.”
Yeni bir askı, itiraz ve dava sürecinin sorunu çözülmeyeceği ve aksine daha da uzatacağına da işaret edilen açıklamada şöyle denildi:
“Oysa bu iptal kararı Antalya Büyükşehir Belediyesince bir fırsata dönüştürülüp ilgili meslek odaları sivil toplum kuruluşları ve Kıcamili vatandaşların oluşturacağı temsiliyet oluşumları ile katılımcı bir anlayışla yeniden revizyon edilerek bölgedeki planlama sürecinin daha sağlıklı ve yapıcı olarak nihayetlenmesine olanak sağlanabilirdi.
 
 
Kent Konseyi olarak Şehir Plancıları Odasının dava içeriğinde belirttiği planlama ilke ve esasları ile mevzuat yönünden sakıncalarına katılmakla birlikle bu anlamda katılımcı planlama anlayışı ile oluşturulacak platformda katkı koyabileceğimizi belirtir, mevcut planlar üzerinden sürecin yeniden sürdürülmesi durumunda Antalya sivil toplum örgütleri, meslek odalarının elini taşın altına koyarak Kırcami bölgesinin nitelikli, sağlıklı, yaşanabilir bir kentsel alan olarak kente kazandırılması amacı ile hukuksal mücadelenin sadece nazım imar planı ile değil uygulama imar planını da kapsayacak şekilde sürdürmesinin Antalya ve bölge halkı adına önemli bir mücadele olduğunu düşünüyoruz.
Antalya yerel yönetimleri, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden bu hassasiyeti bekliyoruz.”
 
 
 
 
Yasemin ERZİNLİOĞLU              İbrahim BAKIR                   Haşim DİKENCİK
İmar ve Planlama Ç. Grb.              İmar ve Planlama Ç. Grb.   İmar ve Planlama Ç. Grb.
Sekreteri                                            Başkan V.                              Başkanı
 

Bu haber 1069 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum